ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๙ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๙ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. ฝุ่น PM ๒.๕ ระวัง อย่าชะล่าใจ

๒. ความเร็วใช้ให้ถูกที่

๓. กลลวงจากโจร จ้างดู YouTube เงินหายเกลี้ยง

๔. ๕ เบอร์สายด่วน ไว้ติดตามสถานการณ์ แจ้งเหตุ หรือขอความช่วยเหลือ

๕. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายระยะเวลาการงดจ่ายไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

๖. การไฟฟ้านครหลวง ขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

๗. เตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์ แอบอ้างชื่อกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน

๘. ห้ามเก็บต้นไม้ พันธุ์พืช ดอกไม้ และสิ่งต่าง ๆ ออกจากอุทยานแห่งชาติ

๙. สิทธิบัตรทอง เจ็บป่วยเล็กน้อย ๑๖ อาการ รับยา ณ “ร้านยาคุณภาพของฉัน” ได้ทุกแห่ง

๑๐. อันตรายจากภัยบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพเด็ก

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ