การจัดทำวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

เนื้อหา : ด้วยเทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ในการขอร่วมมือประชาสัมพันธ์ วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓ เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๖ และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ได้ที่เว็บไซต์ https://satsurvey.dmh.go.th/index.php?mod=AppA&ul=quiz-dmh-oth&id=1012

แหล่งข่าว : หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ด่วนที่สุด ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว๔๔๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดทำวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ