พ่นหมอกควันไล่ยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลปัว

เมื่อวันที่ 4และ 7  กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านปรางค์พัฒนา 1 หมู่ที่ 8 ลงพื้นที่พ่นควันไล่ยุง และสำรวจพร้อมทำลายแหลางเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลปัว