โครงการศึกษาดูงานการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 “Opportunity Learning” ครั้งที่ 11

ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562  กองการศึกษาเทศบาลตำบลปัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นำโดยอาจารย์เสน่ห์ ช่างเงิน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กเล็กและนายพจน์ปรีชา เพชรแกมแก้ว ปลัดเทศบาล นำคณะครูและพนักงานเทศบาล ดำเนินกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 “Opportunity Learning” ครั้งที่ 11 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด