ประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธวัช พรหมรักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ในวาระที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว