อบรมให้ความรู้และชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อสม. ร่วมจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2562

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว จัดอบรมให้ความรู้และชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อสม. ร่วมจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2562 ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ บ้านนาป่านและบ้านป่าหัด เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันและการดำเนินการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ