ให้เช่าตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) และตลาดโต้รุ่ง เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์ดำเนินการให้ประมูลเช่าตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) และตลาดโต้รุ่ง ติดถนนน่าน – ทุ่งช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว มีพื้นที่อาคาร ๑,๒๖๐ ตารางวา (ตามแบบแผนผังแนบท้าย) ระยะเวลาการเช่า ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ผู้ประมูลราคาต้องชำระค่าเช่าตลาด ไม่ต่ำกว่า ๖๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน โดยต้องชำระค่าเช่าภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปแก่ผู้เช่าในทุก ๆ เดือน ผู้มารับซองประมูล ต้องมารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการประมูล ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลตำบลปัว พร้อมมารับซองประมูล และเปิดซองประมูล ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลตำบลปัว รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล

๑. ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และมีอาชีพที่มั่นคง เชื่อถือได้

๒. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลราคา จะได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาประมูลให้แก่เทศบาลตำบลปัว หรือต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดหรือขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลราคาในครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ค้างชำระค่าเช่า ค่าภาษีต่าง ๆ ตามสัญญาเช่าตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) และตลาดโต้รุ่ง

๕. ไม่เป็นข้าราชการ และลูกจ้างของเทศบาลตำบลปัว หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมกับการประมูลตลาดสดเทศบาลตำบลปัว

หลักฐานประกอบการยื่นซองประมูล

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

กรณีเป็นนิติบุคคล

– สำเนาหนังสือบริคณสนธิ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อผู้จัดการ ที่มีอำนาจลงนามแทนห้างหุ้นส่วน / บริษัท , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามแทนห้างหุ้นส่วน / บริษัท

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ให้มีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูล