เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง จังหวัดพะเยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารนำโดยนายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง จังหวัดพะเยาในการมาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมประจำวันและเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กและการจัดสภาพแวดล้อม สถานที่ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว อาทิ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การเยี่ยมชมห้อง Creative Room และชมผลงาน สื่อนวัตกรรมต่างๆ รวมไปถึงการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในแต่ละห้องเรียน เป็นต้น