อบรมวินัยเชิงบวก (ครั้งที่4)

เมื่อวันอังคารทึ่ 10 กันยายน 2562  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว  ร่วมกับ ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว จัดอบรมวินัยเชิงบวก(ครั้งที่4) ให้กับเด็กและผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูและสร้างวินัยเชิงบวกสาหรับเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวเป็นศูนย์กลางเ พิ่มทักษะการเลี้ยงดูด็กแก่ผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้  เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็กกับผู้ปกครองผ่านกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว