ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จังหวัดนครนายก

วันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 นำโดยนางทองเงิน กุลธรไชยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จังหวัดนครนายก ในการศึกษาดูงานการจัดการขยะที่ต้นทาง ณ วัดราชสีมา (วัดบ้านขอน) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการขยะที่ต้นทาง กระตุ้นให้ชุมชนนำแนวคิดที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการขยะในชุมชนต่อไป