ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบสุทพ จังหวัดเชียงใหม่ ในการมาศึกษาดูงานในเรื่องของการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลปัว เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงชุมชนให้เกิดการพัฒนาชุมชนให้มีภาพลักษณ์ที่ดี สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว