ถอดบทเรียนการเตรียมการประเมินชุมชนปลอดขยะระดับประเทศที่วัดบ้านขอน

วันที่20กย62 เวลา10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย ผอ.กองสาธารณสุขฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพปัว ผอ.โรงเรียนบ้านขอน ผู้นำบ้านขอนร่วมชุมชนบ้านขอนหมู่ที่1 ถอดบทเรียนการเตรียมการประเมินชุมชนปลอดขยะระดับประเทศที่วัดบ้านขอน  และช่วงบ่ายประชุมพนักงานทุกคนกองสาธารณสุขวางนโยบายการทำงาน ปี 2563 เพื่อทำความเข้าใจ ไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปัว