นายกฯร่วมการเปิดกีฬาป่าหัดเกมส์ ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าหัด

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 นายพลายชุมพล อยู่เอนก ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ ให้เกียรติเข้าร่วมการเปิดกีฬาป่าหัดเกมส์ ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าหัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การใช้พลังชุมชนในการป้องกันยาเสพติด โดยบูรณาผ่านเครือข่ายความร่วมมือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนี่งในโครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนบ้านป่าหัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว