เวทีเสวนาชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะตามหลัก “บวร” และการลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการขยะในชุมชน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว จัดให้มีเวทีเสวนาเรื่อง ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะตามหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ณ วัดพระธาตุเบ็งสกัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาตระหนักในความสำคัญของการร่วมมือในการจัดการขยะในชุมชน และจัดให้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านนำร่องในการจัดการขยะทั้งสามหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านขอน บ้านป่าหัด และบ้านป่าลานเพื่อเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการขยะต่อไป จากนั้นได้ลงนามบันทึกข้อตกลง( MOU)การจัดการขยะในชุมชน เพื่อความร่วมมือในการจัดการขยะในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืนต่อไป