ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลปัว ประจำเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดยนายพลายชุมพล  อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว จัดให้มีประชุมพนักงานเทศบาลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 เพื่อรับมอบนโยบายจากท่านนายกเทศมนตรีและ นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล เพื่อนำไปปฏิบัติ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว