เทศบาลตำบลปัวร่วมกับชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการขยะที่ต้นทาง

19 ธันวาคม 2562  เทศบาลตำบลปัวนำโดยนายลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ร่วมกับชุมชนบ้านขอนหมู่ที่ 1 ตำบลปัว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง ณ ลานวัดราชสีมา(บ้านขอน) ได้แก่ 1)เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง 2)เทศบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 3)เทศบาลตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา และ 4)องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาการดำเนินการจัดการขยะของชุมชนบ้านขอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะที่ต้นทาง ซึ่งนำไปสู่การรับรางวัลชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2562