ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายในชุมชนบ้านขอน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลปัวนำโดย พันจ่าเอกอุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมกับชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 นำโดยนางทองเงิน กุลธรไชยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายในชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 จากกรมควบคุมโรค โดยชุมชนบ้านขอนเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชมเชยชุมชนปลอดขยะ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากความร่วมมือของชุมชนในการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายในชุมชนภายใต้มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค นำไปสู่ชุมชนสุขภาพดี ปลอดไข้เลือดออก 5 ปีซ้อน ณ ลานวัดราชสีมา(บ้านขอน) หมู่ที่ 1