เทศบาลตำบลปัว ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องฝุ่น PM 2.5 และไวรัสโคโรน่า

           เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตำบลปัว เรื่องฝุ่น PM 2.5 และไวรัสโคโรน่า เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรน่า และโรคที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และเพื่อไปสู่การตระหนักถึงผล กระทบการเผาป่า ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว