รณรงค์คัดแยกขยะในงานประเพณีฯ วัดพระธาตุเบ็งสกัด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รณรงค์คัดแยกขยะแก่ประชาชนผู้ร่วมงานประเพณีฯ วัดพระธาตเบ็งสกัด โดยคณะศรัทธาวัดพระธาตุเบ็งสกัด (วัดแก้ม) ตำบลวรนคร อำเภอปัว จัดให้มีประเพณีไหว้สาป๋ารมีพระธาตุเจ้าเบ็งสกัด อภิวาทขอพรสักการะพระพุทธรูปสิงห์ 1 และงานฉลองกุฏิสงฆ์ทรงล้านนาประยุกต์ ในช่วงวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้รณรงค์คัดแยกขยะ โดยการจัดให้มีถังสำหรับทิ้งเศษอาหาร และคัดแยกขยะและทิ้งให้ถูกประเภทของถังขยะ พร้อมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกโดยหันกลับมาใช้ภาชนะที่สามารถล้างแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และจากวัสดุจากธรรมชาติ เป็นต้น