กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ Before Valentine’s

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ Before Valentine’s ณ วิทยาลัยการอาชีพปัว