การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ประจำปี 2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลปัวร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ประจำปี 2563 “พระธาตุบุญนาคเกมส์ ครั้งที่ 3” โดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัวเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรของเทศบาลตำบลปัว ซึ่งจัดให้มีการเดินพาเหรดของเด็กนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองของทั้ง 3 สี พร้อมทั้งรณรงค์ต่างๆ เช่น รณรงค์การป้องกันไฟป่า รณรงค์การป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 และมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลปัว