เตรียมพร้อมหมู่บ้านร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ZERO WASTE

เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2563กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัวได้เตรียมพร้อมหมู่บ้านร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ZERO WASTE เพื่อร่วมการลดปริมาณขยะ  ชุมชนขนาดเล็ก=S จำนวนประชากรไม่เกิน 500 คน ได้แก่ บ้านไร่รวงทอง  ชุมชนขนาดกลาง=M จำนวนประชากรตั้งแต่ 500 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน1,000 คน ได้แก่บ้านแก้มราษฎร์พ้ฒนา หมู่4 และบ้านนาป่าน บ้านสวนดอก ชุมชนขนาดใหญ่=Lจำนวนประชากรเกิน1,000 คน ได้แก่ บ้านขอน บ้านป่าหัด บ้านร้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว