ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลปัวร่วมกับชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 ตำบลปัว ให้กการต้อนรับคณะศึกษาดูงานดูงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยการนำของนายโสภณ อุดมโภชน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ พร้อมคณะศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำสาธารณสุขและผู้นำชุมชนตำบลดอนไผ่ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อนำไปปรับใช้ตามบริบทของพื้นที่ต่อไป ณ วัดราชสีมา (วัดบ้านขอน )