ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลปัวร่วมกับชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ในการมาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะต้นทางของชุมชนบ้านขอน ตามโครงการการขับเคลื่อนการจัดการขยะมุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะและเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะทั้ง 4 ประเภท และกระบวนการความร่วมมือระหว่างชุมชนและอปท.ที่สามารถนำไปสู่การรับรางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2562 ณ วัดราชสีมา(วัดบ้านขอน)