โครงการการจัดการ อุบัติเหตุจราจรและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “เสริมสร้างความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลปัว ดำเนินกิจกรรมโครงการการจัดการ อุบัติเหตุจราจรและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “เสริมสร้างความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลตำบลให้องค์กรหลักในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาพรัฐ และประชาชน โดยขัดให้มีเปิดโครงการการจัดการอุบัติเหตุจราจรและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปล่อยแถวรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 % ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปัวและผู้นำชุมชน ทั้ง 13 หมู่บ้าน พร้อมทั้งรับฟังการอบรมเรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับจราจร จากร้อยตำรวจเอกมานพ ศิริพิพัตร รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรปัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว