ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลปัวร่วมกับชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะต้นทางของชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดการขยะในครัวเรือน การคัดแยกขยะแต่ละประเภทอย่างถูกวิธี ถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ในบริบทของพื้นที่ต่อไป ณ วัดราชสีมา(วัดบ้านขอน)