ให้ความรู้เรื่อง ฝุ่น PM2.5 และโรคไวรัสโคโรน่า แก่นักเรียนโรงเรียนวรนคร

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลปัวโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ฝุ่น PM2.5 และCOVID 19 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวรนคร จำนวน 200 คน เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงปัญหาและสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5 และโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรน่า เพื่อให้เด็กๆสามารถป้องกันตนเองได้ โดยการสวมหน้ากากอนามัยได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องได้ ณ โรงเรียนวรนคร ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน