การบริหารจัดการขยะ : กิจกรรมการให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่ประชาชนบ้านแก้มราษฎร์พัฒนา

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชนบ้านแก้มราฏร์พัฒนา หมู่ 4  ตำบลวรนคร  อำเภอปัว จังหวัดน่าน จัดโครงการการบริหารจัดการขยะ : กิจกรรมการให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่ประชาชน โดยมีนายพลายชุมพล  อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา

ทั้งนี้ได้มีการให้ความรู้แก่ชุมชนในการป้องกันตนเองจากเชื้อ COVID 19 ได้แก่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยง พร้อมเน้นย้ำเรื่องการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อหลักที่เชื่อถือได้ อย่าเชื่อข่าวลือ และติดตามสถานการณ์ของโรคจากกรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง