โครงการถนนเมืองน่านสอาด ปราศจากขยะ

วันนี้ 11 มีนาคม2563 เวลา 08.00 น.เทศบาลตำบลปัว โดยมีนายชนาธิป  เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการถนนเมืองน่านสอาดปราศจากขยะ มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปัวผู้บริหารเทศบาลตำบลปัวพร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ทั้ง 13 หมู่บ้าน  โดยจัดให้มี กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อจัดเก็บขยะสองข้างทาง ของถนนสายหลักในพื้นที่อำเภอปัว ได้แก่
1.ถนนสายหลักตั้งแต่สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำรศ200ปีถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร
2.ถนนสายหลักจากหมู่บ้านขอนถึงบ้านนาป่านทั้งสองเส้นทาง ระยะทาง 15 กิโลเมตร
3.ถนนสายรองตั้งแต่วงเวียนวัดปรางค์มีการบ้างขุดลอกท่อระบายน้ำถึงไปรษณีย์อำเภอปัว.ระยะทาง 8 กิโลเมตร
และทุกหมู่บ้านออกร่วมพัฒนาในหมู่บ้านตัวเองพร้อมกันเวลา 9.00น.พร้อมกันทุกหมู่บ้าน