แนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการและผู้จัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก สำหรับการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการและผู้จัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก สำหรับการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังกวัดน่าน