โครงการบริหารจัดการขยะบ้านสวนดอก ระยะที่สอง

วันที่  12 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดดำเนินกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะบ้านสวนดอก ระยะที่สอง และติดตามประเมินตลอดทุกเดือนถึงสิ้นปี มีการให้ความรู้โรคโควิด-19 การป้องกันตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 7 ขั้นตอน และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง