เทศบาลตำบลปัวออกแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้งกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตลาดเทศบาลตำบลปัว

วันนี้ 23 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลปัว นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดรถเคลื่อนที่และแจกสื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดเทศบาลตำบลปัว โดยให้ความรู้ในการป้องกันตนเองกินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือบ่อยๆ การจัดเตรียมพื้นที่ให้สะดวกเพื่อลดความแออัด หมั่นทำความสะอาดบริเวณแผงจำหน่ายสิ่ค้า จัดเตรียมแอลกอฮอล์ เจลล้างมืออย่างเพียงพอ สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการรับเชื้อ สวมถุงมือเพื่อลดการสัมผัสเชื้อต่างๆ หากมีไข้และมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจให้รีบพบแพทย์