จังหวัดน่าน ยกระดับความเข้มข้นในการตรวจคัดกรอง การเดินทาง เข้า – ออกพื้นที่จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน ยกระดับความเข้มข้นในการตรวจคัดกรอง การเดินทาง เข้า – ออกพื้นที่จังหวัดน่าน โดยจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ผลัด โดยให้บูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบอำนาจให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ,ปลัดจังหวัดน่าน,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน, ขนส่งจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในการสั่งการใช้กำลังพลในสังกัด แล้วจึงแจ้งให้จังหวัดน่านทราบเพื่อใช้ในการประสานการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป