รวมพลังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เช้านี้ (8 เมษายน 2563) เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัวและ อสม.ในพื้นที่ รวมพลังในการคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นวันที่ 5 ณ ตลาดสดเทศบาล 1 โดยบริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าสู่ตลาด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ทั้งนี้ได้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 จองเทศบาลตำบลปัวจึงขอความร่วมมือจากทั้งผู้ประกอบการและผู้มาจับจ่ายซื้อของสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น