นายกเทศมนตรีตำบลปัวและประธานสันนิบาตจังหวัดน่านมอบเทอร์โมสแกนให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ 17 เมษายน 2563 นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัวและประธานสันนิบาตจังหวัดน่านมอบเทอร์โมสแกนให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว จำนวน 2 เครื่องเพื่อใช้ในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ต่อไป