ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)

เทศบาลตำบลปัว ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1 เพื่อให้ประชาชนเจ้าของที่ดินตรวจสอบความถูกต้อง และสามารถแจ้งแก้ไขรายการ ภายใน 15 วัน  ณ งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ