ลงพื้นที่คัดกรองผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน)

          เช้านี้ (22 เมษายน 2563) เทศบาลตำบลปัวโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัวพร้อมคณะทำงานในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว อสม.บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา หมู่ 4 บ้านแก้ม หมู่ที่ 5 และบ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 ในการลงพื้นที่คัดกรองผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ต่อเนื่องและเกิดความตระหนักที่ต้องปฏิบัติตนเอง ครอบครัวและชุมชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 พร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของของทางราชการอย่างเคร่งครัด