รับมอบป้ายและวัสดุอุปกรณ์เชิดชูเกียรติแก่ครัวเรือนต้นแบบบ้านไร่รวงทอง

          เช้านี้ (24 เมษายน 2563) เทศบาลตำบลปัวนำโดยนายเวชกร เทพอาจ และนายฉัตรชัย ธนามีา รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ร่วมในพิธีมอบป้ายและวัสดุอุปกรณ์เชิดชูเกียรติแก่ครัวเรือนต้นแบบบ้านไร่รวงทอง ซึ่งชุมชนบ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ 6 นำโดยผู้ใหญ่วิทยา ทนุ เข้าร่วมโครงการ เมืองน่าอยู่ สู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ฯ โดยได้รับการคัดเลือกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบป้ายครัวเรือนต้นแบบ ถังกำจัดขยะอินทรีย์ และป้ายรณรงค์ต่างๆให้กับชุมชน และครัวเรือนต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นต่อไป
           ทั้งนี้การจัดกิจกรรมยังตระหนักในเรื่องของการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร ด้วย