New Normal

การป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ติดเชื้อด้วยการทำ New Normal = New “Me” ทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติตัวอย่างเข้มแข็ง เป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ภาวะปกติ แต่การปฏิบัติตัวในชิวิตประจำวันเพื่อป้องกันโรคโควิด ยังต้องทำให้ติดเป็นนิสัย จึงแนะ 9 วิธีปฏิบัติตน ตามนโยบาย นิวนอร์มอล ดังนี้

1.พยายามอยู่บ้าน ออกจากบ้านเมื่อยามจำเป็นเท่านั้น

2.ไส่หน้ากากผ้า พกเจลแอลกอฮอล์ วางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน

3.ล้างมือเป็นประจำทุก 30 นาที -1 ชั่วโมง เมื่อออกนอกบ้าน

4.ห่างจาหคนอื่น 1-1.5 เมตร เสมอ

5.ใช้ขนส่งสาธารณะเฉพาะจำเป็น หลีกเลี่ยงช่วงเวลาแออัด

6.หากซ้อนมอเตอร์ไซต์ ควรหันข้างสังเกตว่าคนขับต้องสวมหน้ากากและสวมหมวกกันน๊อค

7.พกถุงผ้าติดตัว เลี่ยงการหยิบจับภาชนะกับผู้อื่น

8.แยกภาชนะของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อืน

9.เมื่อกลับถึงบ้าน ล้างมือ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที