เกษตรกรขึ้นทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บ./เดือน

พี่น้องเกษตรกรเฮได้เลย หลัง ครม. มีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 63 รวม 3 เดือน ตั้งเป้าเกษตรกรทั่วประเทศ 10 ล้านราย

เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือ จะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ประกอบด้วย
1.เกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จำนวน 8.43 ล้านราย แบ่งเป็นเพาะปลูกพืช 6.19 ล้านราย ปศุสัตว์ 1.6 ล้านราย และทำประมง 0.64 ล้านราย
2.เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนราว 1.57 ล้านราย โดยอยู่ในกลุ่มของยางพารา หม่อนไหม อ้อยโรงงาน ยาสูบ และนาเกลือ

หากเกษตรกรรายใดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรขอให้รีบมาขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง เป็นต้น ผ่านสํานักงานเกษตรอําเภอ ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด หรือแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ค. 63 จากนั้นกระทรวงการคลัง และ ธ.ก.ส. จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่าได้รับความช่วยเหลือซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือไม่ และจะโอนเงินให้แก่เกษตรกรต่อไป