ท้องถิ่นจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมและพบปะ อปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน

       วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุย และมอบนโยบายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายเหนือ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปัว อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาฃ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว โดยมุ่งเน้นนโยบายการกำจัดขยะที่ปลายทาง เช่น การดำเนินการของสายตรวจขยะ การเพิ่มพื้นที่จุดเช็คอินเพื่อกำจัดที่ทิ้งขยะข้างทาง เป็นต้น เพื่อให้ อปท.ได้นำแนวคิดไปปรับใช้ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ทำให้เมืองน่านสะอาดอย่างยั่งยืน