ลงพื้นที่ ตรวจตลาดนัดคลองถม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563  เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดน่าน ปกครองอำเภอปัว สาถานีตำรวจภูธรปัว สาธารณสุขอำเภอปัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และอสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่ ตรวจตลาดนัดคลองถมซึ่งเปิดให้มีการดำเนินการเป็นวันแรก หลังจากที่มีการปิดตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 โดยจัดให้มีการคัดกรองวัดอุณภูมิร่างกาย ทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าผู้ใช้บริการ และจัดระเบียบการวางจำหน่ายสินค้า ในการเว้นระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด-19