แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่าน

ประเภทการเดินทาง ของบุคคล 5 ประเภท
1.เดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่านใน 1 วัน
เพื่อปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักตัว ยานพาหนะทางราชการ และการมาติดต่อราชการ
-กรณีมีหนังสือรับรองที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/แสดงหนังสือรับรอง/วัดอุณหภูมิ
-กรณีไม่มีหนังสือรับรองที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/วัดอุณหภูมิ/รับใบผ่านด่าน/รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าบ้าน
-กรณีประชาชนชาวไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นหรือมีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/วัดอุณหภูมิ/รับใบผ่านด่าน/รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าบ้าน
2.เดินทางเข้ามาจากจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จังหวัดที่ไม่พบเชื้อโควิด 19 รายใหม่ เกินกว่า 28 วัน และมีความเสี่ยงต่ำ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/วัดอุณหภูมิ/รับใบผ่านด่าน/รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าบ้าน/สืบสวนโรคโดย อสม.ในพื้นที่/เฝ้าสังเกตอาการตนเอง
3.เดินทางเข้ามาจากจังหวัดที่ ไม่ได้อยู่ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านฯ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/วัดอุณหภูมิ/ลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าพื้นที่/รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าบ้าน/สืบสวนโรคโดย สสอ.หรือรพ.สต.ในพื้นที่/กักกันตัว/สามารถออกพื้นที่ก่อนครบกำหนด หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคเห็นชอบ
4.เดินทางเข้ามาจากจังหวัดภูเก็ต ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/วัดอุณหภูมิ/ลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าพื้นที่/ไปรายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรค ณ กองร้อยอส.จังหวัดน่านที่ 1 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน /ให้กักตัว 14 วัน /เมื่อกักตัวเอง 5-7 วัน แล้ว สามารถขอเข้ารับการตรวจวิเคราะห์เพื่อค้นหาเชื้อโควิด 19 จากโรงพยาบาลน่าน หากว่าไม่พบเชื้อสามารถกลับไปกักตัวต่อที่้บ้านจนครบ 14 วันได้/สามารถออกพื้นที่ก่อนครบกำหนด หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคเห็นชอบ