ประชาสัมพันธ์สถานะการเปิดให้บริการของ สำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

ประชาสัมพันธ์สถานะการเปิดให้บริการของ สำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนที่จะเดินทาง มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง หรือต้องการต่ออายุหนังสือเดินทาง สามารถดูกำหนดวันและเวลาในการไปรับบริการได้อย่างถูกต้อง