ประชุมซักซ้อมเเนวทางการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

                วันที่ 4 มิ.ย.63 เวลา 09.00-12.00 น.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรี พันจ่าเอกอุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ่าเอกสถิตย์ พงษ์เจตสุพรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และ นางสาววงวรรณ เทพอาจ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ได้เชิญผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. จำนวน 26 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมเเนวทางการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 และ ร่วมแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปัว