สรุป การผ่อนคลาย ระยะที่ 4 

สรุป การผ่อนคลาย ระยะที่ 4  ตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 10 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
กิจกรรม กิจการ สถานที่  ประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร