เทศบาลตำบลปัวประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(ครั้งที่ 4)

เทศบาลตำบลปัวประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(ครั้งที่ 4)
      เทศบาลตำบลปัวได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปัว ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งติดประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปัว หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไข ภายใน 15 วันทำการ