ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)