กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ บ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ 6 ตำบลปัว

                เช้านี้ (22 มิถุนายน 2563) เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการองและพนักงานเทศบาลตำบลปัว ร่วมดำเนินกิจกรรมออบรมให้ความรู้ การร้างการตระหนักในการัดการขยะ การคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องละถูกวิธี เพื่อให้คนในชุมชนสามารถลดปริมาณขยะในพื้นที่ชุมชนลง และเปลี่ยนเป็นชุมชนปลอดขยะในที่สุด
                ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ยังคงเน้นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าร่วมประชุม รวมถึงเน้นย้ำการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรคเนื่องช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค อีกด้วย ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ 6 ตำบลปัว