ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน จัดการประชุมผู้ปกครอง แนะแนวทางการสอนและมาตรการป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน จัดการประชุมผู้ปกครอง แนะแนวทางการสอนและมาตรการป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563
         เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว และกองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว จัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแนะแนวทางมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว